Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek nyílászárók forgalmazására.

Én Ablakom Kft ( adószám: 14644184-2-14 )

Én Ablakom Kft, továbbiakban forgalmazó és vevő, továbbiakban ügyfél között.
1. A megrendelés létrejötte
a.    A vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli megkeresésére térítésmentesen részletes ajánlatot készít.
b.    A részletes ajánlat tartalmazza – ügyfél 1/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével – a nyílászárók, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, továbbá tételesen a nettó eladási összeget.
c.    Az ajánlat a keltétől számítva 30 napig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő nem szerepel.
d.    Az ajánlati ár az ajánlatban szereplő nyílászárókra és a felsorolt kiegészítőkre vonatkozik.
e.    Amennyiben az ügyfél az előző pontban írt időtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat – módosítás nélkül – elfogadja, a szerződő felek megrendelést írnak. Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a „MEGRENDELŐ” felíratnál szereplő személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.
f.    A megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával egyidejűleg köteles a megrendelésben megjelölt bruttó vállalkozói díj legalább 50%-át előleg jogcímén befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni.
g.    A megrendelés aláírása után a vállalkozó díjmentesen szakembert biztosit a felméréshez, a nyílászárók méretének megállapításához, melyet szóbeli megrendeléssel igényelni kell. A felmérés során felmérési dokumentum készül. Ha a felmérés után a megrendelés módosítása szükséges, akkor az 1/e pontnak megfelelően új megrendelés aláírására kerül sor. Amennyiben a megrendelő nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felmérésről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.
h.    A megrendelésben szereplő a vállalkozó által vállalt szállítási határidő azon a napon indul, mely napon a megrendelő az 1/f pontban írt előleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen előleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja, és tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és a megrendelés aláírása mindkét fél által megtörtént. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést. Amennyiben valamely esemény nem teljesül 5 munkanapon belül, úgy a vállalkozó jogosult új határidő megállapítására, melyről a megrendelőt tájékoztatja. A vállalkozó az előlegről az előleg befizetésével egyidejűleg, vagy a vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a megrendelő részére.
i.    A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről és nyitásmódjairól megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.
j.    A jelen ÁSZF 1/e pontjában írt megrendelés az aláírás dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, utána a megrendelő köteles megtéríteni a vállakózónak az addig felmerült költségeit. A módosítás alkalmával az 1/e pontnak megfelelően új megrendelés aláírására kerül sor.
k.    A vállalkozó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását, és a terméket gyártó cég által előírt szakszerű beépítést. A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is kiviteleztetheti, erről külön tájokoztatást nem köteles a megrendelőnek adni. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, és annak várható határidejéről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.


2. A megrendelés teljesítése
a.    A vállalkozó a megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az ÁSZF 1/e, 1/g és 1/i pontjainak figyelembevételével teljesíti.
b.    A vállalkozó a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbérre tarthat igényt. A kötbér munkanapi mértéke a bruttó vételár 0,2 %-a, de maximum a bruttó vételár 10%-a. Amennyiben a késedelem olyan okból következett be, amelyért a vállalkozó nem felelős, és a késedelem megszüntetésére semminemű hatása nincs és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíti, mentesül kötbérfizetés kötelezettsége alól. A vállalkozó hibájából bekövetkezett, a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítéskor akadályközléssel élhet, legkésőbb a határidő lejárta előtti 10 munkanappal, mely esetben új teljesítési határidőben állapodnak meg a megrendelővel.
c.    Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó a vállalt határidőhöz képest további 45 napon belül sem tud teljesíteni, és a megrendelőnek a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget visszafizetni.


3. A termék átadás-átvétele
a.    A termék átadás-átvétele időben minden esetben a gyári szállítást követően a beépítést vagy a megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. Ekkor mennyiségi és szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés).
b.    A vállalkozó köteles a megrendelőt az átadás-átvétel lehetséges időpontjáról értesíteni. Az átadás-átvétel napját kell tekinteni a teljesítés határidejének. Ha az átadás-átvétel időpontjáról az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével sem sikerül megállapodni, úgy a megrendelt termékeket a megrendelésnek megfelelően teljesítettnek kell tekinteni.
c.    Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelővel előre egyeztetett helyszín.
d.    A megrendelő és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart az ÁSZF 1/e, 1/g és 1/i pontjának megfelelően. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a megrendelő feladata). Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF 1/e, 1/g és 1/i pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.
e.    A megrendelő a termék átvétele után – a vállalkozó végszámlája ellenében – köteles a jelen ÁSZF 1/f pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.
f.    A megrendelő az előző pontban írt vállalkozói díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására és a beépítés megkezdésére.
g.    Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF 3/b pontjában írt értesítést követő 30 napon belül a termék szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,2 %-a. Amennyiben a megrendelő a készterméket 365 napon belül sem szállítja el, a vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.
h.    Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A megrendelő a saját telephelyén a beépítést követően köteles átadás-átvételt végrehajtani A felmerülő reklamációt írásban haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.
i.    Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülő reklamációt írásban haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.


4. Kötelezettség
a.    A vállalkozó a jelen ÁSZF 1/e pontjában írt megrendelés alapján a forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő kötelezettségeket vállalja (szavatosság, jótállás, garancia). A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemző kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott.
b.    A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.
c.    A megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.
d.    A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a vevő a terméket nem megfelelően szállítja, vagy nem szakszerűen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használj a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem a vállalkozó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevő felé való teljesítés után keletkezett.

Jogviták esetén a felek elfogadják a Kaposvári Bíróság illetékességét.

Az ÁFSZ-ben nem meghatározott jogviták esetén a PTK rendelkezései az irányadóak.